PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 1180x200

Околу еден милион евра поддршка за домашните компании

Apr 5, 2022
Согласно Програмата за развој на претприемништвото и конкурентноста на мали и средни претпријатија за 2022 година, Министерството за економија објави два јавни повици за поддршка на домашните компании, кои што ќе траат заклучно со 6 мај 2022 година, односно еден месец:
👉Јавниот повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија;
👉Јавниот повик за субвенционирање на занаетчии и вршители на занаетчиска дејност;
Предвидени се 50 милиони денари за субвенционирање на микро, малите и средни претпријатија или околу 800 илјади евра и 6 милиони денари за поддршка на занаетчиите или 98 илјади евра.
За двата Јавни повици, согласно условите, субвенционирани ќе бидат докажаните трошоци на компаниите за набавка на машини настанати во 2021 и 2022 година за компаниите кои ги исполнуваат следите услови: да се компании со мнозински домашен капитал, не добиле државна помош, во претходните три години не биле субвенционирани преку јавните повици од КИП програмата на Министерството за економија, да се основани најмалку една година пред објавување на јавниот повик, да не работеле со загуба во 2021 година, ги имаат подмирано сите обврски кон државата, да не е покрената стечајна постапка за нив и се од дејноста –Преработувачка индустрија.
Средствата кои се на располагање на двата Јавни повици ќе се распределат кај сите аплчикатни кои што ги исполнуваат условите по принципот Рамномерен регионален развој.
Условите на двата јанви повици може да ги најдете во следните линкови 👇
PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 940x400

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ