PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 1180x200

Работна средба со претседателот на совет на експерти на МАПАС

Jan 27, 2022
Работна средба со претседателот на совет на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) , Максуд Али, на која утврдивме заеднички точки во полето на наплата на придонесите од задолжителното социјално осигурување во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.
МАПАС вр­ши су­пер­ви­зи­ја и контрола на ра­бо­те­ње­то на пензиските фондови, и е надлежна за издавање, повлекување и одземање на дозволи за основање на пензиски друштва и дозволи за вршење на дејност – управување со пензиски фондови. Заедничкото делување на двете институции ќе придонесе за поголема заштита на интересите на членовите и пензионираните членови на пензиските фондови и поттикнување на развојот на капиталното финансирано пензиско осигурување за посигурни пензионерски денови.
PROGRAM I PAGUAR POLITIKË 940x400

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ