Склучен колективен договор на Фондот за Пензиско и инвалидско осигурување со синдикалните организации

Apr 4, 2022
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, застапуван и претставуван од в.д. директорот Дритан Беџети и репрезентативните синдикални организации на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, претставувани од претседателите, Милинко Влаховиќ и Лидија Стаменкова, склучија Колективен договор за уредување, односно доуредување на правата, обврските и одговорностите од работен однос во Фондот на ПИОСМ.
Со овој Колективен договор се уредуваат статусот, правата, обврските и одговорностите и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници и вработените кои вршат помошни – технички работи, а кои немаат статус на административни службеници во Фондот на ПИОСМ.

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ