Неделниот лабораториски извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење во кој се обработени 185 примероци за физичко-хемиска и 185 примероци за микробиолошка анализа на вода за

пиење од 41 мернo местo во град Скопје, земени во период од 18-23 април, покажува дека сите примероци одговараат на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење.